Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen. forsamling Den ordinære generalforsamling afholdes i februar måned§1. Klubbens navn er: Rideklubben Ansager; i det følgende forkortet til RIKA. Klubbens hjemsted er Varde Kommune.

§2. RIKA`s formål er at fremme interessen for ridesporten og at samle medlemmerne til udøvelse af denne idræt samt at oplære navnlig ungdommen i alt vedrørende hestens røgt og pleje.

§3A.  RIKA kan optages aktive og passive medlemmer. Unge mennesker har stemmeret fra det år hvori de fylder 16 år. Er man under 16 år kan stemme afgives via én af sine forældre. Passive medlemmer kan optages i klubben uden ret til at deltage i ridesportslig aktivitet, de har ikke stemmeret. Medlemsskabet er gældende fra den dato skriftlig anmodning herom modtages af bestyrelsen. Optagelse af umyndig kræver samtykke fra forældre/værge. Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen med mindst 1 måneds varsel til 1. januar eller 1. juli.

§3B. Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag udnævnes på en generalforsamling. Diskussionen om forslaget kan ikke finde sted, men forslaget kan på begæring underkastes en skriftlig afstemning. For vedtagelse kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent, har stemmeret på generalforsamlingen og er valgbar til bestyrelsen.

§4. RIKAs medlemmer og dens bestyrelse hæfter ikke for klubbens gæld eller andre forpligter.

§5A. Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog max 2 mdr. til et medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden, eller på anden måde opfører sig til skade for klubben. For at denne beslutning skal være gyldig kræves at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantænen. Medlemmet skal have adgang til at udtale sig overfor bestyrelsen, inden afstemningen finder sted. Denne afgørelse kan indbringes for distriktsforretningsudvalget inden 8 dage. Forretningsudvalgets afgørelse er inappellabel. Et evt. forretningsmedlem fra den pågældende klub er inhabil.

§5B.  I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen at et medlem udelukkes fra klubben i et nærmere angivet tidsrum over 2 måneder. På generalforsamlingen afgøres sagen ved skriftlig afstemning og for vedtagelse kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer (blanke stemmer tæller som afgivne). Medlemmet har krav på at være tilstede og forsvare sig. Generalforsamlingens bestemmelse om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Ride Forbunds Appeludvalg inden 4 uger.

§5C. I det af §5B omhandlende tilfælde kan generalforsamlingen ligeledes ved skriftlig afstemning og med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer, afgøre at sagen via hovedbestyrelsen indbringes for Dansk Ride Forbunds Appeludvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse fra andre rideklubber eller evt. indstille til Danmarks Idrætsforbund at vedkommende udelukkes fra andre specialforbund under Danmarks Idrætsforbund (eksklusion).

§6. Medlemskontingent for næstfølgende år fastsættes af bestyrelsen for et år ad gangen og forelægges den ordinære generalforsamling til endelig godkendelse. For aktive medlemmer opkræves medlemskontingent halvårligt forud og er forfalden til betaling den 1. januar og den 1. juli. For passive medlemmer opkræves medlemskontingent forud en gang årligt og er forfalden til betaling den 1. januar. Er kontingentet ikke betalt senest 1. måned efter forfaldsdag kan medlemmets rettigheder ophøre og vedkommende kan kun optages på ny mod betaling af restance samt kontingent beløb indtil lovlig udmeldelse har fundet sted. Forfalden kontingent skal betales uanset ophør af medlemsrettigheder. Bestyrelsen kan slette et medlem, der ikke har betalt kontingent rettidigt og som heller ikke har betalt senest 14 dage efter at have modtaget påkrav herom. Bestyrelsen er bemyndiget til at ændre på alle øvrige kontingentsatser, men med ansvar overfor generalforsamlingen.

§7. RIKA`S anliggender varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer der alle skal være fyldt 18 år og være amatører. Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen således at der det ene år vælges 3 og det næste år 2 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. En bestyrelsespost er således 2-årig. Valg af revisor er 1-årig. I tilfælde af vakance for formand eller andet bestyrelsesmedlem, indtræder en af bestyrelsen udvalgt suppleant indtil næste generalforsamling. Efter indtræden konstituerer bestyrelsen sig på ny. Bestyrelsen nedsætter efter behov et antal primære udvalg. For hvert udvalg skal der udnævnes en kontaktperson i bestyrelsen. I udvalgene skal der udnævnes en person, der deltager i bestyrelsesmøder, når udvalget har behov for dette i forbindelse med planlagte arrangementer og ønsker. Ejere, forpagtere og ansatte må ikke indvælges til bestyrelsen.

§8. Bestyrelsesmøder afholdes mindst 4 gange årligt, men i øvrigt efter behov eller på forlangende af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen indkaldes på mail/sms, med minimum følgende dagsorden:

 1. Godkendelse af referat

 2. Meddelelser fra formanden

 3. Rapport fra udvalgene

 4. Gennemgang af økonomi

 5. Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen. forsamling Den ordinære generalforsamling afholdes i februar måned

  Valg af dirigent

 6. Bestyrelsen aflægger beretning

 7. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse

 8. Fastsættelse af kontingent

 9. Behandling af indkomne forslag

 10. Valg af bestyrelsesmedlemmer

 11. Valg af revisor

 12. < >

Generalforsamlingen træffer bestemmelse om køb, salg og anden afhændelse og pantsætning af klubbens faste ejendom, overgang til selvejende institution mm. På generalforsamlingen vælges personer ved almindeligt flertal.Medlemmer på 18 år og derover har stemmeret og er valgbare til bestyrelsen, hvis de har betalt kontingent og været medlem af klubben i mindst 3 måneder. Øvrige beslutninger ved simpelt flertal, se dog §11 og §14. Afstemning foregår ved håndsoprækning med mindre bestyrelsen eller 2 medlemmer kræver skriftlig afstemning, se dog §5B og §5C. Står stemmerne lige er forslaget forkastet. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§11A. Til forandring af lovene kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer. Enhver ændring af lovene skal indberettes til DRF til godkendelse.

§11B. Ændringer i vedtægterne skal ligeledes sendes til Varde Kommune, Folkeoplysningsudvalget.

§12A. Regnskabsåret går fra 1.januar til 31. december. Der udarbejdes hvert år et budget til godkendelse på generalforsamlingen. Regnskabet skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Regnskabet skal forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse. Det reviderede regnskab skal foreligge senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes, og kan altid rekvireres af klubbens medlemmer tillige med forslag til budget for det kommende år.

§12B. Revisorer og suppleant vælges for et år ad gangen. Revisorerne skal hvert år i februar måned gennemgå det samlede regnskab og se, at beholdninger er til stede. Regnskabet forsynes med en påtegning og underskrift af revisorerne. Revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§13. Ekstraordinær generalforsamling indkaldt af bestyrelsen, når denne anser det for nødvendigt eller når mindst 20% af de stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig begæring herom med angivelse af dagsorden. Der regnes med det seneste opgivne medlemstal til DRF og Varde kommune ved beregning. I sidste tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling finde sted senest 3 uger efter begæringens modtagelse. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med mindst 8 dages varsel.

§14. Klubbens opløsning kan kun finde sted, når beslutning herom vedtages på to efter hinanden med mindst 14 dages mellemrum afholdte generalforsamlinger. Ved den første af disse generalforsamlinger skal beslutningen om opløsning vedtages med mindst ¾ af de afgivne stemmer. Ved den anden generalforsamling kan opløsningen vedtages ved simpelt flertal. Eventuelle aktiver skal tilfalde anden kulturel aktivitet i Ansager by eller Varde kommune.

§15. Alle indtægter skal gå til RIKA.

§16. Al undervisning og eller arbejde aflønnes i forhold til gældende dansk lovgivning og udbetales af RIKA. Eller være frivilligt, ulønnet arbejde.

§17. RIKA har et forretningsudvalg bestående af formand, næstformand og kasseren. Ved underskrivning af dokumenter i banken og/eller til Varde kommune, underskrives med 2 underskrifter, formandens og kassererens. Ved fravær af en af disse to, underskriver næstformanden.

§18. Alle de af bestyrelsen fastsatte priser er gældende.

§19 RIKA er medlem af Dansk Rideforbund under Danmarks Idræts-Forbund, hvorfor klubben og hvert enkelt medlem er forpligtet til, at rette sig efter de to nævnte forbunds reglement og bestemmelser, herunder de af de pågældende forbunds fastsatte voldgiftsbestemmelser.

 

Vedtaget på generalforsamlingen den 26. februar 2015